OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ, S.L., (d’ara endavant OCTR) es dedica a la construcció i reforma d’immobles de tota mena, tant d’obra pública com privada.

Dades identificatives del titular de la web

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la present Pàgina Web és titularitat de:

  • OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ, S.L., NIF B-57.224.313, amb domicili social en 07260-Porreres, C/ D’És Rafal núm. 10-1º, Illes Balears, inscrita en el Registre Mercantil de Palma, tom 2001, foli 185, fulla PM-44689.

OCTR duu a terme obres públiques, per a la qual cosacompta amb la corresponent classificació professional d’acord amb allò disposat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Definicions

“Pàgina”: dominio www.octrsl.com.

“Usuari”: persona física que duu a terme la navegació per la present pàgina, en nom propi o en representació d’una persona jurídica.

“Contingut”: tota informació que contingui la “Pàgina”, consistent en pàgines, seccions, hiperenllaços, igual que text, fotografies, icones, logos, links, dibuixos o arxius de qualsevol classe.

“Codi font”: terme referit al codi de programació utilitzat per a crear la “Pàgina”, que poden ser, entre altres, HTML o programes com WORDPRESS.

“Hiperenllaç”: tècnica per la qual el “Usuari” de la “Pàgina” pot navegar per diferents seccions d’aquesta “Pàgina” o accedir a pàgines externes.

“Cookies”: tècnica per la qual es crea un arxiu per part de OCTR en el navegador del “Usuari” amb la finalitat d’emmagatzemar l’historial d’activitat d’aquest “Usuari” en la “Pàgina”.

Condicions d’ús

La compra navegació en la “Pàgina” per part del “Usuari” –persona física o jurídica- suposa l’acceptació, plena i sense reserves, de totes les clàusules contingudes en les condicions generals d’ús i recollides en el present AVÍS LEGAL.

El contingut del present Avís Legal pot estar subjecte a canvis, per la qual cosa és responsabilitat del “Usuari” revisar en tot moment les condicions reflectides en aquest apartat de la “Pàgina”.

L’ “Usuari” està obligat a utilitzar la “Pàgina” conforme a l’Avís Legal i d’acord amb la legislació vigent. D’aquesta manera, el “Usuari” es compromet a no realitzar cap mena d’il·lícit penal ni vulneració de cap mena de normativa en relació a la navegació per la “Pàgina” i el contingut d’aquesta.

Tot el contingut de la “Pàgina” està subjecte a copyright per part de OCTR, per la qual cosa el “Usuari” no pot utilitzar el contingut excepte autorització expressa per escrit.

Propietat intel·lectual

Els continguts de la “Pàgina” són propietat de OCTR, sense que s’entengui que l’accés a la “Pàgina” per part del “Usuari” legitimi al mateix per a utilitzar aquest contingut.

Hiperenllaços

Els “Usuaris” que desitgin implementar en pàgines web alienes a la present hiperenllaços per a accedir a la present “Pàgina” han d’abstenir-se d’utilitzar aquesta tècnica i de fer qualsevol referència a OCTR si es tracta de pàgines web amb contingut il·lícit, o contrari a la moral o a l’ordre públic.

Disponibilitat de la pàgina

OCTR no garanteix sota cap circumstància el funcionament sense interrupcions de la “Pàgina”. Així mateix, no garanteix que el contingut de la pàgina web es trobi actualitzat. Per tot l’anterior, OCTR no es fa càrrec de cap mal o perjudici que l’incorrecte funcionament de la “Pàgina” causi al “Usuari”, ni del contingut que pugui estar desactualitzat

OCTR no es responsabilitza del contingut de les pàgines enllaçades per mitjà de hiperenlaces, ni del funcionament o utilitat de dites hiperenlaces, ni tampoc es garanteix la seguretat d’aquestes pàgines pel que fa a virus o elements que puguin causar alteracions/modificacions del sistema informàtic del “Usuari”.

L’accés a la “Pàgina” no implica l’obligació de OCTR de verificar l’absència de virus o elements informàtics (software o hardware) que produeixin efectes danyosos en el sistema o aparell del “Usuari” utilitzat per a accedir a la “Pàgina”.

Limitació

OCTR no es responsabilitza de les decisions que el “Usuari” dugui a terme basant-se en la informació continguda en la “Pàgina”, recordant al “Usuari” que la informació de la “Pàgina” pot variar, sense que hagi d’existir previ avís de la modificació d’aquest contingut.

Notificacions

Tota comunicació per part de OCTR amb el “Usuari” serà duta a terme per mitjans admesos en Dret.

Tractament de reclamacions

L’ “Usuari” pot dur a terme les reclamacions a través dels següents canals:

  • info@octrsl.com
  • OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ, S.L. 07260-Porreres, C/ D’Es Rafal nº 10-1º, Illes Balears.

L’ “Usuari” o “Client” que ostenti la condició de consumidor en els termes del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, presentaran les seves reclamacions pels canals anteriorment referits, i seran respostes en un termini màxim de 30 dies.

En cas contrari, o de resposta negativa per part de OCTR, el “Usuari” o “Client” que ostenti la condició de consumidor en els termes referits, podrà dirigir-se als organismes de consum que corresponguin.

Jurisdicció

Per a les qüestions relacionades sobre la interpretació, aplicació i compliment del present Avís Legal, així com tot el relacionat amb la “Pàgina”, se sotmeten les parts, és a dir, el “Usuari” i OCTR als Jutjats i Tribunals espanyols que corresponguin d’acord amb la legislació vigent.

Legislació aplicable

La “Pàgina” i el seu contingut, igual que l’Avís Legal, es regeixen per la legislació espanyola.

TORNAR A HOME

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad